شرایط و وظایف کارشناس طراح گرافیک
تفاوت بین نقاشی و گرافیک
نگاهی بر تاریخچه هنر گرافیک در ایران
عناصر مهم در طراحی گرافیک
بررسی انواع نرم افزار های طراحی گرافیک
آشنایی با گرافیست وب
بازار کار و وظایف گرافیست
مهارت های لازم برای طراحی گرافیک